om Islam


Vad är islam?

Följande punkter är några av islams ställningstaganden:

En Gud – en mänsklighet
Islam ser hela mänskligheten som en del av en familj under Guds universella goda vilja, Gud som är den gemensamma skaparen och försörjaren för alla varelser.

Den gudomliga uppenbarelsens allmängiltighet
Islam lär oss att på samma sätt som Guds sol sprider sina livgivande strålar över skapelsen utan att göra skillnad, så har uppenbarelsens vägledande ljus – som är oundgängligt för människans andliga tillväxt och välmående – på samma sätt uppenbarats för alla nationer och folk under alla tidsåldrar.

Jesus vördas som Guds profet
Koranen, islams heliga Skrift talar om Jesus på det bästa av sätt. Den beskriver honom som en av Guds utvalda profeter. Detta gör det obligatoriskt för varje muslim att tro på honom på det viset. Koranen avvisar dock doktrinerna om att han skulle vara Guds son eller en del av Guds väsen. Koranen avvisar också tanken på arvssynden och på Jesus offerdöd.

Det finns inget utvalt folk
Islam avvisar tanken om ett utvalt folk och låter istället tron på Gud och goda handlingar vara nyckeln till paradiset.

Inget prästerskap
Islam är den vanlige mannens religion och en öppen och personlig närhet till Gud är möjlig för alla människor utan undantag och utan medlingen av något prästerskap.

Ingen fatalism
Islam gör människan till sin egen lyckas smed. Människan är skapad med de största av potential och är fri att välja det goda eller dåliga och leva ett liv i ärlig strävan eller på annat sätt. Människan är dock ansvarig med sina handlingar inför Gud.
Vad tror muslimer på?


I översättning från engelska av Abd al-Wâhid Yahya
* * *

Muslimer tror på En, Unik, Ojämförlig Nåderik Gud - som ensam är universums Skapare, upprätthållare och försörjare; på änglarna som skapats av Honom; på profeterna genom vilka Hans uppenbarelse gavs till mänskligheten; på domedagen och på varje individs då ställs till svars för sina handlingar; på Guds fullständiga auktoritet över ödet, vare si det är bra eller dåligt; och på ett liv efter döden.

Muslimer tror att Gud sände budbärare och profeter till alla folk med början hos Adam och inkluderande Noak (nuh), Abraham (Ibrahîm), Lot (Lut), Ismael (Isma'îl), Isak (Ishâq), Jakob (Ya'qûb), Josef (Yusuf), Job (Ayûb), Moses (Musa), Aron (Harun), David (Dâwud), Salomo (Sulaymân), Elias (Iliyâs), Jonah (Yunus), Johannes döparen (Yahya), och Jesus ('Isa); frid vare över dem alla.
Guds sista budskap till människan, en bekräftelse av det eviga budskapet och en summering av allt som har föregått, uppenbarades för den sista profeten Muhammed - över honom vare frid - genom ärkeängeln Gabriel.
Man blir muslim genom att tro på och utropa att "Det inte finns någon gudom (värd någon dyrkan) förutom Gud och att Muhammed är Guds budbärare." Genom denna deklaration tillkännager den troende inte bara sin tro på Gud, utan också tron på alla Guds budbärare och de skrifter (i dess ursprungliga och rena form) som dessa budbärare förde med sig.


Några missförstånd om Islam

Fritt efter en text framställd av Masjid al-Falâh i Leicester

Den muslimska guden är inte samma som den kristna

I islam såväl som kristendomen finns bara en Gud och detta är samma Gud. Till exempel finner du i de arabiska biblarna namnet Allâh för Gud - t ex från moseboken: Så skapade Gud himlarna och jorden – khalaqa Allâhu s-samawât wa l-ard. På samma sätt hittar man namn på Gud i andra språk – God, Dieu, Gott o s v.

Muslimer dyrkar Muhammed – över honom vare frid.

Nej, han är en människa, inte en gudom. Han är det mest förträffliga föredömet för hur man skall leva, men detta skall emuleras inte dyrkas.


Muslimer dyrkar Ka'ba (den svarta stenbyggnaden) i Mecka

Nej, muslimer vänder sig till Mecka då det är den heligaste platsen och den första moskén för muslimer och deras moskeer vänds i den riktningen. Muslimer får inte göra människor eller skapade ting till idoler.

Muslimer hatar Jesus – över honom vare frid.

Nej, tvärtom hedrar de honom. Det finns mycket att studera i Koranen om honom. Jesus nämns t ex fler gånger än vad Muhammed nämns i Koranen och det finns ett helt kapitel uppkallat efter Jesus moder Maria, eller Maryam på arabiska.

Muhammed – över honom vare frid – skrev själv Koranen.

Koranen uppenbarades för Muhammed genom ärkeängeln Gabriel. Profeten -ö ver honom vare frid – var inte läs och skrivkunnig. Koranen dikterades för honom under tjugotre års tid och den nedtecknades av skrivare.

Islam är en fatalistisk religion

Muslimer tror att allting händer i enlighet med Guds vilja men att människorna är ansvariga för sig själva och sina handlingar.

Islam har spritts med svärdet

Nej, islam är en världsreligion precis som kristendomen och efterföljare av båda religionerna förväntas vittna om sanningen, och bjuda in till den, så som de ser den. Konversioner är enbart genom ett personligt val och inte genom tvång.

Islam är en religion enbart för araber

Nej, det finns kristna araber också samtidigt som araberna inte uppgår till mer än 18% av världens befolkning. De utgör inte mer än ca 10% av hela den muslimska gemenskapen. I storbrittanien t ex är araberna en liten minoritet, medan de dominerande grupperna är pakistanier, indier och från somalia, turkiet och bosnien – en bild som ganska väl återspeglar den muslimska världen. Många europeer – både män och kvinnor, men mest kvinnor – som väljer att konvertera till islam.

Islam är en terrorist religion

Nej, till sin essens står islam för fred. Terrororism – i form av självmordsbombningar eller annat – är inte förenligt med någon religon, inte heller med islam. Tvärtom används dessa medel för alla slags politiska orsaker och religiösa argument kan klistras på dem.

Exempel kan hittas i de japanska självmordspiloterna under andra världskriget, de hinduiska tamilska tigrarna som varit verksamma i nästan tjugo år på Sri Lanka, judiska terrorister som var inblandade i etablerandet av Israel, IRAs terrorister som var katoliker o s v. Det är dock sant att många av dagens terrorister använder en islamisk retorik. Det är också svårt att definiera vad som är terrorism och inte.

Muslimer vill konvertera europa till att bli en muslimsk kontinent och Sverige är en del av denna plan

Nej, de allra flesta muslimer tänker inte på det viset utan är nöjda med att försöka leva sina egna liv i europa. Att muslimska familjer ofta är väldigt barnrika är heller inte en del av en sådan konspiration.